KonferenciaProgram konferencieCiele konferencieOrganizátori a partneriVedecký a organizačný výborDôležité termínyUbytovanie a platbyPrihláškaPokyny pre autorovKontaktyKonferencia 2013Konferencia 2012

Pokyny pre autorov

Zasielanie abstraktov


Termín zasielania abstraktov
: do 31.8.2015

Abstrakty zasielajte v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu do 250 slov emailom na doggie@doggie.sk.

Príspevky do zborníka

Termín zasielania príspevkov: do 25.10.2015

 

Príspevky do zborníka prijímame v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku a v maximálnom rozsahu 20 strán, vrátane abstraktov, kľúčových slov (názov, abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch jazykových mutáciách – v domovskej a anglickej), ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry, pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do uvedeného termínu na e-mailovú adresu: doggie@doggie.sk. Príspevky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do zborníka príspevkov.


Formát textu (pokiaľ nie je v zátvorkách nižšie uvedené inak):
 • Typ písma: Times New Roman
 • Veľkosť písma: 12 bodov
 • Zarovnanie: podľa okraja
 • Riadkovanie: 1,5
 • Všetky okraje strany: 2,5 cm

Obsahové usporiadanie príspevku:

 • Názov príspevku v slovenskom, príp. českom jazyku (16 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ, centrovať)
 • Názov príspevku v anglickom jazyku (16 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ centrovať)
 • Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov, tučné , centrovať)
 • Abstrakt v slovenskom, príp. českom jazyku – maximálne 200 slov
 • Kľúčové slová v slovenskom, príp. českom jazyku
 • Abstrakt v anglickom jazyku
 • Kľúčové slová v anglickom jazyku
 • Názvy kapitol (12 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ)
 • Názvy podkapitol (12 bodov, všetky písmená VEĽKÉ)
 • Text príspevku
 • Literatúra – podľa STN ISO 690
Kontaktné údaje – meno autora/autorov s titulmi, názov a adresa organizácie, e-mail (zarovnať doľava).

 

Upozornenie:

 Autori sú zodpovední za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.


Tešíme sa na spoluprácu a osobné stretnutie.