Stanovy klubu

Stanovy občianskeho združenia

Kynologický klub DOGGIE

Preambula

Združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v súlade s týmito stanovami, ktoré sa opierajú o všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.

Združuje ľudí, ktorých cieľom je budovanie bezkonfliktného spolunažívania majiteľov psov a zvyšku obyvateľstva, príprava psov a psovodov do procesu terapie s asistenciou psov a budovanie verejnoprospešných areálov psích parkov.

Článok I.

Základné ustanovenia

1)      Združenie nesie názov Kynologický klub DOGGIE.

2)      Sídlom združenia je Pod Vinicami 21, Bratislava – Staré Mesto, PSČ 811 02

3)      IČO: 422 551 47

4)      Združenie je dobrovoľnou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou a vlastným hospodárením združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II.

Článok II.

Ciele a činnosť

1)      Ciele klubu

 1. a)ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba a terapia v oblasti sociálnych služieb
 1. b)podpora a rozvoj telesnej kultúry
 1. c)poskytovanie sociálnej pomoci,
 1. d)podpora vzdelávania,
 1. e)ochrana a tvorba životného prostredia,
 1. f)veda a výskum,
 1. g)organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
 1. h)združovať záujemcov o kynológiu, psov, výcvik zvierat a canisterapiu,
 1. i)vzdelávanie v oblasti výcviku psov, náuky o psoch a kynológie,
 1. j)vzdelávanie v oblasti terapie s asistenciou zvierat a canisterapie,
 1. k)vzdelávanie školopovinných detí v oblasti zodpovedného prístupu ku živým tvorom
 1. l)vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu ku zvieratám
 1. m)vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia
 1. n)vykonávanie terapie s asistenciou zvierat a canisterapie,
 1. o)udeľovanie certifikátov na výkon činnosti canisterapie,
 1. p)podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku zvieratám,
 1. q)podporovať psie športy
 1. r)podporovať chov psov
 1. s)budovanie areálov pre voľný pohyb psov
 1. t)budovanie areálov pre športové aktivity so zvieratami
 1. u)podpora samostatných jedincov a organizácií v oblasti terapie so zvieratami
 1. v)organizovanie vedeckých a odborných konferencií a seminárov
 1. w)výskum v oblasti terapie s asistenciou zvierat
 1. x)integrácia znevýhodnených obyvateľov do bežného života
 1. y)integrácia znevýhodnených obyvateľov do pracovného života

1)      Na dosahovanie svojich cieľov združenie vyhľadáva, podporuje a aktivizuje občanov a ich skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov prostredníctvom nasledujúcich činností:

 1. a)koordinácie a sieťovania organizácií s podobným zameraním,
 1. b)komunikácie a spolupráce so štátnymi, verejnými a neštátnymi inštitúciami v oblasti aktivít príbuznými s cieľmi a zameraním združenia,
 1. c)lobbingu zameraným na presadzovanie potrebných aktivít na lokálnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 1. d)komunikácie so širokou verejnosťou,
 1. e)formovania verejnej mienky,
 1. f)spolupráce s médiami za účelom zviditeľňovania  aktivít klubu,
 1. g)aktivít v oblasti presadzovania zodpovedného prístupu ku zvieratám,
 1. h)aktivít v oblasti výchovy a formálneho aj  neformálneho vzdelávania,
 1. i)organizovania voľno časových aktivít pre deti, mládež a celú rodinu,
 1. j)aktivít v oblasti podpory zamestnanosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených obyvateľov,
 1. k)poskytovania sociálnej pomoci, sociálnych služieb, právneho a sociálneho poradenstva i v oblasti terapie so zvieratami a to ako poskytovateľom, tak aj poberateľom,
 1. l)osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti,
 1. m)organizovania spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní,
 1. n)realizovania propagačných aktivít súvisiacich s predmetom činnosti združenia,
 1. o)výskumných aktivít, analýz a monitorovaním,
 1. p)mobilizácie a inicializovania zakladania ďalších mimovládnych organizácií,
 1. q)výcvik psov na canisterapiu,
 1. r)podporovanie aktívnych občanov v oblasti terapie so zvieratami – finančná aj nefinančná podpora,
 1. s)vzdelávacie školenia a semináre širokú verejnosť verejnosť,
 1. t)vzdelávacie školenia a semináre pre výcvikárov psov (zamestnancov klubu),
 1. u)vzdelávacie školenia školopovinných detí na základných a stredných školách v oblasti zodpovedného prístupu ku zvieratám,
 1. v)organizovanie konferencie o canisterapii
 1. w)organizovanie kynologickej konferencie
 1. x)organizovanie seminárov a školení
 1. y)lektorská činnosť,
 1. z)reklamná a propagačná činnosť v rozsahu občianskeho združenia,
 1. aa)prenajímanie priestorov na činnosť klubu,
 1. bb)nákup a prenájom nehnuteľností na účely areálov, objektov a prevádzkových a obchodných priestorov pre potreby občanov so psami
 1. cc)uzatváranie zmlúv o spolupráci na projektoch areálov pre psov

Článok III.

Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia

1)      Orgány klubu

 1. a)Konferencia
 1. b)Členská schôdza
 1. c)Výkonný výbor
 1. d)Kontrolór

2)      Štatutárom klubu je predseda klubu

3)      Konferencia

 1. a)Konferencia sa zvoláva po ukončení funkčného obdobia alebo na žiadosť 2/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu písomne, najmenej 30 dní pred jej konaním. Funkčné obdobie je 7 rokov.
  Úlohou konferencie je:
 1. i)stanoviť základnú líniu pre činnosť klubu;
 1. ii)prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu;

iii)      určiť výšku zápisného a členského príspevku do klubu;

 1. iv)voliť na 7 rokov 2-členný výbor klubu;
 1. v)voliť na 7 rokov kontrolóra klubu;
 1. vi)riešiť neštandardné závažné situácie.
 1. b)Konferencia môže byť zvolaná mimoriadne výborom.

4)      Členská schôdza

 1. a)Členskú schôdzu klubu zvoláva výkonný výbor. Schádza sa podľa potreby, spravidla raz za rok, príp. z mimoriadnych dôvodov na žiadosť kontrolóra alebo na žiadosť aspoň 1/3 členov klubu. Zvoláva ju výkonný výbor klubu písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním s uvedením programu rokovania.
 1. b)Členská schôdza rokuje ak je v čase jeho otvorenia prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu zapísaných v zozname členov vedenom klubom. Za prítomného člena sa považuje aj člen zastúpený na základe úradne overeného udeleného splnomocnenia (splnomocniť je možné len člena klubu). Hlasovanie právo majú len členovia klubu, ktorý sa starší ako 18 rokov. Členskú schôdzu riadi spravidla predseda alebo iný poverený člen výboru. O rokovaní a uznesení schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda a kontrolór, respektíve iný poverený člen výboru.
 1. c)Ak na členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov ani po uplynutí 10 minút od času začiatku rokovania uvedenom v pozvánke, výbor zvolá do 10 minút náhradnú členskú schôdzu s nezmeneným programom, ak je prítomných minimálne 20% členov zapísaných v zozname vedeným klubom. V tomto prípade sa za platné považuje rozhodnutie, za ktoré hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov zapísaných v zozname členov vedených klubom.
 1. d)Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia viac ako polovice prítomných členov.
 1. e)Do pôsobnosti členskej schôdze klubu prináleží najmä:
 1. i)schvaľovať znenie Stanov klubu a ich zmeny;
 1. ii)schvaľovať plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok;

iii)    prerokovávať návrhy a podnety podané v priebehu členskej schôdze;

5)      Výkonný výbor klubu (ďalej len výbor)

 1. a)Výkonný výbor klubu je 2 – členný(slovom dvojčlenný). Tvorí ho : predseda a člen výboru bez funkcie. Kumulácia funkcií je nezlučiteľná ak sú tieto vo vzájomnom vzťahu. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami a konferenciami. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii. V prípade nerozhodného hlasovania má predseda klubu právo rozhodnúť.
 1. b)Volebné obdobie výboru je 7 – ročné začína a končí konferenciou. Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s kontrolnou funkciou.
 1. c)Mandát zaniká uplynutím funkčného obdobia, smrťou, odstúpením s funkcie, odvolaním s funkcie, vylúčením z klubu, zánikom členstva v klube.
 1. d)Do pôsobnosti výboru klubu prináleží najmä:
 1. i)zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania klubu a uznesení členskej schôdze na princípe hospodárnosti;
 1. ii)schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí;

iii)    plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie;

 1. iv)vydávať interné smernice;
 1. v)prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov a viesť evidenciu členov klubu,
 1. vi)zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1 – krát za rok;

vii)  starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a stanov klubu

 1. b)O zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu s hlasovacím právom. Referendum je platné ak nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu vyjadrí súhlasné stanovisko k nastolenej otázke. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členskej základne klubu.
 1. c)Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2 – krát v kalendárnom roku a zvoláva ho predseda. Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje kontrolór s hlasom poradným.
 1. d)Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak sú prítomní obaja členovia výboru. Výbor môže rozhodovať aj per roll am, pokiaľ je to potrebné a účelové z časového, alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie je platné ak nadpolovičná väčšina vysloví rovnaké stanovisko. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 1. e)Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnice podpisuje ich predseda klubu a do 15 dní ich doručí členom výboru a kontrolórovi klubu.
 1. f)Organizácii, pri ktorej má klub svoje sídlo, podáva správu o svojej činnosti a zo zasadnutí výboru a členskej schôdze posiela zápisnice do 30 dní od ich konania.
 1. g)Výbor klubu má disciplinárnu právomoc. Výbor môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie členských povinností, alebo pokiaľ člen napriek písomnej výstrahe naďalej koná v rozpore s poslaním a činnosťou klubu. O tejto skutočnosti upovedomí vylúčeného člena resp. člena s pozastavenou činnosťou písomne doporučeným listom a zdôvodnením okolnosti, ktoré boli rozhodujúce v disciplinárnom konaní.
 1. h)Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnutí.
 1. i)V prípade zániku mandátu na výkon funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný do najbližšej členskej schôdze vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá schváliť na najbližšej členskej schôdzi. Uvoľnený člen výboru je povinný odovzdať príslušnú agendu do 30 dní kooptovanému členovi výboru.
 1. j)Funkcie členov výboru sú čestné a náklady spojené s výkonom funkcií sú hradené v plnej miere z financií klubu. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny, navrhuje ich výbor a predloží členskej schôdzi na schválenie.
 1. k)Predložiť kontrolórovi klubu na jeho požiadanie všetky požadované doklady a písomnosti klubu.

6)      Kontrolór klubu

 1. a)Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, volený do tejto funkcie členskou schôdzou na sedemročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. Kontrolór klubu má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Kontrolu vykonáva podľa potreby, minimálne 2 krát za rok.
 1. b)Vykonáva kontrolu činnosti klubu:
 1. i)v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu;
 1. ii)kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu;

iii)    kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu;

 1. iv)môže iniciovať disciplinárne konanie.
 1. b)Kontrolór klubu sa zúčastňuje schôdzi výboru s hlasom poradným.
 1. c)Kontrolór klubu dáva podnet na zvolanie výboru v prípade jeho nečinnosti. Ak výbor nekoná, kontrolór klubu zvolá v mene výboru mimoriadnu členskú schôdzu.
 1. d)Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Predkladá členskej schôdzi správu o svojej činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských schôdzí zistené nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení.
 1. e)Funkcia kontrolóra klubu je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v plnej miere z financií klubu.

Článok IV.

Členstvo v klube

1)      Členmi DOGGIE môžu byť:

 1. a)občania SR a iné fyzické osoby,
 1. b)právnické osoby so sídlom na území SR,
 1. c)čestní členovia

2)      Členom klubu sa môže stať občan SR alebo organizácia, na základe prijatia výborom klubu po predložení písomnej prihlášky do klubu a po úhrade jednorazového zápisného a členského príspevku do klubu. Klub môže do svojich radov prijímať aj záujemcov zo zahraničia.

3)      V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo podať sťažnosť kontrolórovi klubu, ktorý môže po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je konečné.

4)      Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. decembra predchádzajúceho roku na príslušný kalendárny rok. V opačnom prípade je člen povinný opätovne zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti roku im členstvo vzniká. Členstvo začína dňom prijatia výborom DOGGIE.

5)      Výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok. O udelení čestného členstva výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi. Čestní členovia klubu majú pasívne hlasovacie právo.

6)      Výbor klubu môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členmi pre hrubé porušenie stanov klubu a členských povinností alebo pokiaľ člen – aj napriek písomnej výstrahe koná naďalej v rozpore s poslaním, činnosťou a záujmami klubu.

7)      Členstvo v klube zaniká:

 1. a)vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu;
 1. b)nezaplatením členského poplatku do lehoty na zaplatenie na príslušný rok;
 1. c)vylúčením člena;
 1. d)úmrtím člena.

8)      Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za bežný rok.

Článok V.

Zásady hospodárenia

1)      Zdroje príjmov

 1. a)zápisné a správne poplatky,
 1. b)členské príspevky,
 1. c)poplatky za skúšky, školenia, semináre, konferencie a iné vzdelávacie aktivity
 1. d)zisk z organizovania podujatí,
 1. e)výnosy z hospodárskej činnosti,
 1. f)príspevky, subvencie, dary,
 1. g)úroky z účtu klubu,
 1. h)príjem z dvoch percent z daní

1)      Finančné prostriedky môžu byť vynaložené na nasledovné:

 1. a)plnenie cieľov klubu,
 1. b)výdavky spojené s organizáciu spoločenských podujatí školení, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít
 1. c)príspevky na canisterapeutických psov a príspevky na chov canisterapeutických psov a iných zvierat na terapiu s asistenciou zvierat,
 1. d)náklady spojené so získavaním nových členov,
 1. e)preplácanie nákladov výboru a kontrolóra,
 1. f)prenájom priestorov na prevádzkovanie činnosti klubu,
 1. g)údržba priestorov klubu a priestorov prenajatých klubom,
 1. h)nákup materiálu a pomôcok na skvalitnenie podmienok potrebných pre plnenie cieľov klubu,
 1. i)nákup techniky na udržiavanie a zveľaďovanie areálov pre občanov so psami
 1. j)servis a prevádzka techniky
 1. k)financovanie canisterapeutických psov v držaní sociálne slabších psovodov,
 1. l)náklady spojené s prepravou osôb a canisterapeutických psov,
 1. m)administratívne náklady na prevádzku klubu,
 1. n)administratívne náklady na tlač certifikátov a potvrdení o absolvovaní kurzu a skúšok základnej poslušnosti psa,
 1. o)mzda pre inštruktorov vo výške určenej výkonným výborom (dohoda o vykonanej práci),
 1. p)výdavky za služby inštruktora (živnostník),
 1. q)mzda pre zamestnancov klubu
 1. r)výdavky za služby tretích strán potrebné pre činnosť klubu
 1. s)náklady spojené s účasťou na vedeckých konferenciách a certifikovaných kurzoch na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Článok VI.

Záverečné Ustanovenia

1)      Klub zaniká

 1. a)ak výkonný výbor v plnom zastúpení rozhodne o zrušení klubu, alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením,
 1. b)právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2)      Záverečné ustanovenie

 1. a)Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
 1. b)Združenie vzniká dňom registrácie podľa príslušných právnych predpisov a veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými platnými predpismi SR a vnútornými normami, ktoré schválili orgány združenia.